ททมาโน ปิโย โหติ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

โครงการที่ 23 - กิจกรรมเพื่อศาสนา

ปรับปรุงสร้างศาลาปฎิบัติธรรมและสร้างห้องน้ำ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์

กิจกรรมด้านศาสนา

กิจกรรมปฎิบัติธรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมกองทุนธรรมกุศล

กิจกรรมกองทุนประจำเดือน

กิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้ล่วงลับ